Pozvánka na 14. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 14. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 od 18:30 hodin, v sále Kulturáčku na Bílé Hoře Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy
 
Program členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu z členské schůze 
 3. Schválení jednacího řádu členské schůze 
 4. Schválení programu členské schůze 
 5. Schválení Stanov 
 6. Schválení směrnice Pravidla hospodaření 
 7. Volba volební komise a doplňující volby členů představenstva a náhradníků představenstva a kontrolní komise 
 8. Informace o činnosti představenstva 
 9. Dotazy, diskuse 
 10. Závěr 

Pro jednání členské schůze najdete v neveřejné části našich webových stránek v sekci "Členská schůze" následující podklady:

 • Návrh Stanov 
 • Jednací řád členské schůze 
 • Volební řád členské schůze 
 • Návrh Směrnice Pravidla hospodaření 
 • Přehled navrhovaných usnesení 

Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a konkrétní plnou mocí na tuto členskou schůzi s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Ostatní plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.
 
V Praze dne 17. listopadu 2015
za představenstvo družstva
Ing. Ladislav Ryšavý
předseda BD