Pozvánka na 10. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
10. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 8. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

 

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu členské schůze
 4. Schválení Finančního plánu na rok 2015
 5. Finanční a účetní audit
 6. Informace o činnosti kontrolní komise
 7. Schválení směrnice č. 7 - Postup převodu bytů do osobního vlastnictví
 8. Schválení směrnice č. 8 - Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem
 9. Schválení smlouvy na dodávku a montáž měřičů na odběr studené a teplé vody
 10. Účtování poplatku za provoz výtahů, změna podlahové plochy bytů dle Prohlášení vlastníka
 11. Zpoplatnění nájmu nadměrných sklepů a sklepních kójí
 12. Vodafone
 13. Stanovení členského podílu
 14. Nebytové prostory
  A) Schválení opravy výpočtu členského podílu na nebytových prostorách
  B) 
  Rozhodnutí o nakládání s podíly na nebytových prostorách
 15. Bytové družstvo jako člen SVJ Skuteckého a SVJ Laudova
 16. Výběrové řízení na nového správce bytového družstva
 17. Aktuální dění (střecha, otopná soustava, opravy, stanovy, sklepy, úklid…)
 18. Informace o připravovaných dokumentech (jednací řád, volební řád, úprava směrnice č.4) a žádost o připomínkování
 19. Různé, dotazy, diskuse a závěr

 

Podklady pro jednání členské schůze najdete na www.druskula.cz

Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje.

 

V Praze dne 23. 12. 2014

Za představenstvo družstva

              předsedkyně

 

    Martina Vojíková Vítková