Informace o shromáždění vlastníků SVD Skuteckého

Vážení členové bytového družstva,
dne 30.12.2016 se konalo shromáždění SVD Skuteckého. Sešlo se asi 20 vlastníků, včetně zástupce bytového družstva, jenže předseda SVD Skuteckého prohlásil shromáždění za neusnášeníschopné, protože neuznal přítomnost zástupce bytového družstva za oprávněnou. Na podporu svého rozhodnutí použil právní stanovisko k tomu, že nelze vzít rezignaci představenstva zpět, a proto bytové družstvo v současné době podle něj nemá představenstvo.
Marně mu bylo vysvětlováno, že jiné právní stanovisko může vyjadřovat zcela opačný názor a předložené právní stanovisko obsahuje právní chybu, když neakceptuje skutečnost, že bytové družstvo se přihlásilo k zákonu o obchodních korporacích, a tedy ho nelze posuzovat jen podle občanského zákoníku. Samotnou chybou je, že by podle něj fyzická osoba nemohla svobodně rozhodnout a změnit své rozhodnutí.
Jedná se o další pokus, jak destabilizovat bytové družstvo a vyhnout se odpovědnosti za správu objektu Skuteckého. Po několika členských schůzích, které byly neusnášeníschopné díky zástupcům výborů SVD Skuteckého a Laudova, se jedná o další situaci, kterou musí řešit představenstvo na úkor své řádné práce. Mnoho hodin, věnovaná společným diskuzím, naposled 12.12.2016, tak bohužel, vychází zatím vniveč.
představenstvo