slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Na základě rozhodnutí představenstva 02-01 ze dne dne 3. 2. 2017 je stanoven termín první mimořádné splátky pro rok 2017 na 31. 5. 2017.

V případě vašeho zájmu o využití výše uvedeného termínu předejte představenstvu originál podepsané žádosti (v případě SJM podepsaný oběma manželi) nejpozději do konce února 2017.

Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Na základě informací, které poskytl Výbor SV domu Laudova představenstvu našeho Bytového družstva bude rekonstrukce probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.

Měření bytových a nebytových jednotek v objektu Skuteckého

V těchto dnech začíná v objektu Skuteckého měření všech jednotek. Důvodem je vyměření vytápěných a nevytápěných místností pro vyúčtování nákladů na topení. Tato akce je v kompetenci SV domu Skuteckého, které dle dohody poskytne získané údaje i našemu družstvu, aby mohlo být zpracováno vyúčtování služeb za rok 2016 a dořešeny reklamace vyúčtování za rok 2015.

Představenstvo tímto všechny nájemce žádá, aby zástupcům SV Skuteckého zpřístupnili bytové jednotky, případně s vyměřováním vypomohli.

Bankovní účet družstva a správa pro vlastníky bytových jednotek

Účet č. 2901022062/2010 u Fio banky zůstane zachován jako jediný účet družstva. Nastavte si prosím platby na tento účet. Vzhledem ke stanovisku UOOU (viz https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id...) a tomu, že mnozí z nájemců mají bezpečnostní prověrku, byl tento účet převeden na standardní firemní účet a byla zrušena jeho transparentnost. Představenstvo na požádání umožní členům družstva nahlédnout do bankovních výpisů.

Nové představenstvo - priority

Vážení družstevníci,

na 18. členské schůzi bylo zvoleno nové představenstvo našeho bytového družstva. Ihned po skončení členské schůze se konala krátká schůze představenstva, na které byli zvoleni předsedkyně a místopředseda představenstva. Představenstvo tedy bude působit v tomto složení:

Mgr. Vladimíra Hloušková - předsedkyně
Ing. Roman Rábek - místopředseda
Ing. Lenka Kličková - členka

Představenstvo následně podalo návrh na zapsání od Obchodního rejstříku a v minulých dnech již bylo zapsáno s účinností k 25. 1. 2017.

Informace o shromáždění vlastníků SVD Skuteckého

Vážení členové bytového družstva,
dne 30.12.2016 se konalo shromáždění SVD Skuteckého. Sešlo se asi 20 vlastníků, včetně zástupce bytového družstva, jenže předseda SVD Skuteckého prohlásil shromáždění za neusnášeníschopné, protože neuznal přítomnost zástupce bytového družstva za oprávněnou. Na podporu svého rozhodnutí použil právní stanovisko k tomu, že nelze vzít rezignaci představenstva zpět, a proto bytové družstvo v současné době podle něj nemá představenstvo.

"Šmejdi" - jinak

Představenstvo upozorňuje, že pod záminkou servis vody prochází v domech dvě osoby, kteří nabízejí ÚSPORU vody s ohledem na ZDRAŽOVÁNÍ atd...
BD žádnou podobnou službu nepoptávalo!
Představenstvo