Pozvánka na náhradní 13. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
 
v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva

náhradní 13. členskou schůzi bytového družstva,

která se koná v úterý dne 23. 6. 2015 od 18:30 hodin,

v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy 

 Program členské schůze:
1.    Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
2.    Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu z členské  schůze
3.    Schválení jednacího řádu členské schůze
4.    Schválení programu členské schůze
5.    Zpráva o hospodaření a řádná účetní závěrka 2014
6.    Zpráva kontrolní komise
7.    Informace o činnosti představenstva
       7.1. Informace o hospodaření
       7.2. Rekonstrukce účetnictví
       7.3. Úvěr - úspora
       7.4. Pojištění majetku
8.   Zmocnění k jednání ve věci:
       8.1. Schválení revize otopné soustavy
       8.2. Schválení účetní firmy, technického správce       
       8.3. Dodávky tepla a teplé vody
       8.4. Řešení vstupů do objektu s využitím čipových karet
       8.5. Opravy výtahů
 9.  Vymáhání škody
10.  Schválení Směrnice o úhradách
11.  Aktualizace a zrušení usnesení členských schůzí
12.  Připravované akce
       12.1. Vyklizení prostor
       12.2. Nové stanovy, Směrnice
13. Dotazy, diskuse
14. Závěr
 
 
Podklady pro jednání členské schůze najdete v neveřejné části našich webových stránek v sekci "Členská schůze" 
Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.
www.druskula.cz
V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.

 
V Praze dne 8. 6. 2015
Za představenstvo družstva
         předsedkyně
  
Mgr. Vladimíra Hloušková