Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů
Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova (dále také „BD“).

Bytové družstvo Skuteckého – Laudova v roli správce osobních údajů
Správcem vašich údajů je BD. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby BD odstranilo takto vzniklý závadný stav.
Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese osobniudaje@druskula.cz. Pro zasílání vašich požadavků využijte připravené formuláře. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte náš klientský servis písemně na adrese
Bytové družstvo Skuteckého – Laudova
Laudova 1385/31
163 00 Praha 6 - Řepy

Formuláře žádostí:

01-Žádost o poskytnutí výpisu osobních údajů
02-Žádost o opravu osobních údajů
03-Žádost o sdělení, které osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány
04-Žádost o omezení zpracování osobních údajů
05-Žádost o výmaz osobních údajů

Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti s vaším členstvím v BD a případně jako nájemce BD nebo jako zaměstnanec.
Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim členům a nájemcům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Naše BD má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů. Jejich výčet naleznete v příloze Seznamy externích partnerů.
Kromě našich partnerů mohou být osobní údaje fyzických osob poskytnuty také dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod., a to na základě ustanovení platné legislativy.

Kategorie subjektů údajů
• Člen bytového družstva
• Nájemce bytového družstva
• Zaměstnanec
• Dodavatel/odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku:
- správcovská firma
- poskytovatelé IT služeb
- subjekty vymáhající naše pohledávky,
- advokáti,
- pojišťovací společnost
- další technické firmy zajišťující vyúčtování služeb nebo případné opravy
družstevního majetku

Přílohy:
• Informační memorandum
• Účely zpracování
• Seznam externích partnerů
• Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
• Základní pojmy z oblasti ochrany osobních údajů

PřílohaVelikost
01-Žádost o poskytnutí výpisu osobních údajů.docx31.7 KB
02-Žádost o opravu osobních údajů.docx32.07 KB
03-Žádost o sdělení, které osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány.docx31.92 KB
04-Žádost o omezení zpracování osobních údajů.docx31.69 KB
05-Žádost o výmaz osobních údajů.docx33.15 KB
Informační memorandum o zpracování osobních údajů.pdf153.25 KB
Účely zpracování.pdf132.91 KB
Seznam externích partnerů.pdf225.59 KB
Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.pdf122.71 KB
Základní pojmy z oblasti ochrany osobních údajů.pdf126.21 KB
Centrio-Zásady zpracování osobních údajů.pdf119.63 KB
OneBit-Obchodní podmínky.pdf119.81 KB