FAQ - Vypořádací podíl člena BD

Odpověď na dotazy ohledně vypořádacího podílu člena BD - nebytové prostory:

Vypořádací podíl člena bytového družstva je stanoven v ZOK § 748 následovně:

(1) Stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu.
(2) Neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu.
(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, ledaže stanovy určí něco jiného.

Tím, že naše Stanovy se podřizují ZOK, vypořádací podíl člena BD lze upravit pouze Stanovami a nikoliv členskou schůzí. Stanovy řeší vypořádací podíl a po převodu bytové jednotky do os. vlastnictví je roven základnímu členskému vkladu. Nicméně pokud nebudeme řešit vypořádací podíl, ale závazek BD vůči svému majetku a členům, což by šlo jistě řešit, je zde ale § 752 ZOK:

(1) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů.
(2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.

Podotýkáme, že předmětná členská schůze neřešila potřebné kvorum a vůbec souhlas v listinné podobě. Tímto legitimita rozhodnutí členské schůze ve věci "podílu" na nebytových prostorech je velmi vágní a lze se oprávněně domnívat, že nemá oporu v žádném zákoně. Několikrát na schůzích bylo zopakováno, že ČS může schválit cokoliv, ale platné bude pouze to, co není v rozporu se zákonem.

Likvidaci družstva řeší § 756 ZOK:
(1) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně.
(2) Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem, ledaže stanovy určí jinak.

Závěrem bychom rádi podotkli, že situace s nebytovými prostory je nyní velmi podobná situaci, kdy BD mělo 2 volné byty. Po jejich prodeji na účtu BD přibyly finance a byly k dispozici na opravy a investice do domů. Pokud by se investovaly, tak je to pořád stejná suma financí a je irelevantní, na kolik dílu by byla rozdělena.

Představenstvo