11. členská schůze - náhradní termín


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva
náhradní 11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 17. února 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

 

Návrh programu členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu členské schůze
  4. Rozhodnutí o nakládání s podíly na nebytových jednotkách
  5. Bytové družstvo jako člen SVJ Skuteckého a SVJ Laudova
  6. Výběrové řízení na nového správce bytového družstva
  7. Dovolba členů představenstva
  8. Aktuální dění (střecha, otopná soustava, opravy, stanovy, sklepy, úklid…)
  9. Informace o připravovaných dokumentech
  10. Různé, dotazy, diskuse a závěr

 

Podklady pro jednání členské schůze najdete v neveřejné části našich webových stránek www.druskula.cz, v sekci "Členská schůze".

Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje.

 

V Praze dne 27. 1. 2015

Za představenstvo družstva

         předsedkyně

 

  Martina Vojíková Vítková